Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Rodger, Ravenstein

Orders die geplaatst worden op www.rodger.nl worden verwerkt door Rodger BV. De gegevens waaronder u uw order plaatst worden alleen gebruikt om zorg te dragen voor een correcte administratieve verwerking, uw factuur alsmede de verzending van de materialen via een gecontracteerd transporteur.

Onder geen beding worden uw gegevens gebruikt voor nieuwsbrieven of verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Heeft u aanvullende vragen over het beleid dat wij voeren aangaande uw persoonlijke gegevens neemt u dan contact op met info@rodger.nl of 0541-351449.

BEGRIPSBEPALING
Artikel 1
a. In deze Algemene Voorwaarden worden de verkoop- en leveringsbepalingen beschreven van Rodger BV, verder te noemen RG, gevestigd te Langakker 5-C 5371 EV Ravenstein. Onder Afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten, alsmede in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.

ALGEMENE TOEPASSELIJKHEID
Artikel 2
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: Alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en diensten, tussen RG en afnemers.
b. Deze Algemene Voorwaarden stellen voorwaarden van de afnemer terzijde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
c. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven, een en ander onverminderd de bepaling van artikel 12.

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
Artikel 3
a. Alle aanbiedingen van RG in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven of waar ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
b. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke die door RG worden verstrekt, zijn voor RG niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door RG wordt aangeboden.
c. RG is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde producten of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen en valutawisselkoersen.
d. Alle in offertes vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

LEVERING EN TRANSPORT
Artikel 4
a. De levering van producten geschiedt binnen Nederland franco leveringsadres van de afnemer, buiten Nederland F.O.B., met dien verstande dat RG zich het recht voorbehoudt bepaalde door haar gemaakte kosten in rekening te brengen, zoals administratie-, orderbehandeling- en vrachtkosten. De producten reizen voor risico van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
b. RG is te allen tijde vrij in de keuze van het transportmiddel. Indien de afnemer een andere wijze van transport wenst, komen de extra kosten voor zijn rekening.
c. Opgegeven leveringstijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient RG, met inachtneming van een redelijke termijn, schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

BETALING
Artikel 5
a. Betaling dient zonder enigerlei schuldvergelijking te geschieden in door bijschrijving op één der op de factuur vermelde rekeningen.
b. De afnemer dient de factuurbedragen binnen de met RG overeengekomen betalingstermijn te voldoen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de afnemer aan RG een rente verschuldigd van 1 % per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand, gerekend over het (rest-)factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot en met de dag van volledige betaling.
c. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.
d. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.
e. RG houdt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de afnemer of uit hoofde van andere zakelijke redenen leveringen te weigeren. RG is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek van RG zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de afnemer. Daarnaast is RG gerechtigd ook voor toekomstige leveranties van de afnemer zekerheid te verlangen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 6
a. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat eerst op afnemer over nadat deze aan al zijn verplichtingen jegens RG tot de betaling van de koopsom voor geleverde of nog te leveren producten, of verrichte of te verrichten diensten en ter zake verschuldigde rente, kosten en schadevergoedingen, voldaan heeft.
b. De afnemer is echter gerechtigd om over de producten te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Overigens is de afnemer niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Hij is verplicht RG onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot RG nog in eigendom behorende producten.
c. In aanvulling op het artikel 6.a. genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt afnemer zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van RG een bezitloos pandrecht boor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door RG in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van RG, uit welke hoofde dan ook.
d. In de gevallen als bedoeld in artikel 9 is RG reeds onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, om producten die haar eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. RG heeft het recht hetzij de producten onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de producten aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door de afnemer totaal verschuldigde.

RECLAMES
Artikel 7
a. De afnemer dient bij levering en inontvangstneming van de producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan schriftelijk melding dient te maken binnen twee werkdagen onder opgave van redenen.
b. Reclames overigens ter zake van de geleverde producten worden door RG slechts in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen nadat de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk ter kennis van RG zijn gebracht. Reclames ter zake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk ter kennis van RG te zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde producten en/of de verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.
c. De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.
d. De afnemer dient te allen tijde RG de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
e. RG behoudt zich het recht voor indien zij de gemaakte reclame gegrond acht, de producten te vervangen, dan wel voor de geretourneerde producten een creditnota af te geven voor ten hoogste de factuurwaarde.
f. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RG niet toegestaan en dienen te geschieden onder opgave van redenen.
g. Door RG geleverde producten waarover terecht en met inachtneming van het bepaalde in dit artikel is gereclameerd worden door haar uitsluitend teruggenomen indien en voor zover de producten zich in de verpakking in de staat bevinden, waarin zij werden afgeleverd.
h. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 8
a. RG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor door haar geleverde producten en diensten, tenzij de afnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van RG.
b. Indien de afnemer aantoont dat de schade als bedoeld in lid a van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van RG, is de uit dien verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de verkoopwaarde van (die verpakking van) het product dat de door de afnemer gestelde schade heeft veroorzaakt.
c. Mededelingen door of namens RG betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen enzovoort van de producten gelden alleen als garanties, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.
d. Bij toepassing c.q. verwerking van producten dienen de wettelijke voorschriften terzake in acht genomen te worden. Afnemer is verplicht maatregelen te nemen teneinde een ontstane schade zoveel mogelijk te beperken. Afnemer zal daarbij met name de aanwijzingen van RG met betrekking tot producten en emballage opvolgen. De aansprakelijkheid van RG vervalt, indien de afnemer aan deze bovengenoemde verplichtingen niet voldoet.
e. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte of gevolgschade van welke aard ook, is uitgesloten. De afnemer vrijwaart RG tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

ONTBINDING EN OPSCHORTING
Artikel 9
Alle vorderingen van RG zijn terstond en geheel opeisbaar indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien de afnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. RG heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

OVERMACHT
Artikel 10
a. RG is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van die omstandigheid, die niet te verwijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Indien RG door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten en brand ofwel bij RG ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft RG het recht deze binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

MERKEN EN HANDELSNAAM
Artikel 11
De afnemer mag niet dan met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van RG gebruik maken van handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door RG worden gebezigd.
De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van RG ten aanzien van de gebruikmaking van de door RG gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen.
Alle rechten voortvloeiend uit intellectuele en industriële eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij RG.

HARDHEIDSCLAUSULE
Artikel 12
Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Artikel 13
Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing, inclusief de wettelijke bepalingen inzake de Algemene Voorwaarden.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Alle geschillen tussen RG en de afnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo of, zulks ter keuze van RG, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.

DATUM INWERKINGTREDING
Artikel 14
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 2 onder intrekking van eerder door RG van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

DEPOT
Artikel 15
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede