Disclaimer

Disclaimer

NL
Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is. Rodger B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Rodger dus geen controle heeft.

Rodger B.V. draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van "Rodger B.V.".

EN
Although the utmost care has been taken in developing this website, there is always the possibility that certain information may become outdated and/or incorrect over time. Rodger B.V. is therefore not liable for the consequences of activities undertaken on the basis of this website. Certain references on this website lead to sources of information that are maintained by third parties and over which Rodger B.V. has no control.

Rodger B.V. therefore bears no responsibility for the accuracy or any other aspect of that information. No part of the text or graphics in this website may be reproduced and/or published by printing, photocopying, faxing, retyping, storage in a computerised database or otherwise which applies to the whole or part of the processing, without written permission from "Rodger B.V.".

DE
Obwohl bei der Entwicklung dieser Website mit größter Sorgfalt vorgegangen wurde, besteht immer die Möglichkeit, dass bestimmte Informationen im Laufe der Zeit veraltet und/oder unrichtig werden. Rodger B.V. haftet daher nicht für die Folgen von Aktivitäten, die auf der Grundlage dieser Website unternommen werden. Bestimmte Verweise auf dieser Website führen zu Informationsquellen, die von Dritten unterhalten werden und über die Rodger B.V. keine Kontrolle hat.

Rodger B.V. trägt daher keine Verantwortung für die Richtigkeit oder irgendeinen anderen Aspekt dieser Informationen. Kein Teil des Textes oder der Grafiken auf dieser Website darf ohne schriftliche Genehmigung von "Rodger B.V." durch Drucken, Fotokopieren, Faxen, Abtippen, Speichern in einer computergestützten Datenbank oder auf andere Weise, die sich auf die gesamte oder einen Teil der Verarbeitung bezieht, reproduziert und/oder veröffentlicht werden.