Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Rodger, Ravenstein

Orders die geplaatst worden op www.rodgerplaswekker.nl en www.rodger.nl worden verwerkt door Rodger BV. De gegevens waaronder u uw order plaatst worden alleen gebruikt om zorg te dragen voor een correcte administratieve verwerking, uw factuur alsmede de verzending van de materialen via een gecontracteerd transporteur.

Onder geen beding worden uw gegevens gebruikt voor nieuwsbrieven of verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Heeft u aanvullende vragen over het beleid dat wij voeren aangaande uw persoonlijke gegevens neemt u dan contact op met info@rodger.nl of 0541-351449.

Artikel 1 BEGRIPSBEPALING
a. In deze Algemene Voorwaarden worden de verkoop- en leveringsbepalingen beschreven van Rodger BV, verder te noemen RG, gevestigd te Langakker 5-C 5371 EV Ravenstein. Onder Klant/Afnemer/Opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten, alsmede in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.
b. overeenkomst: het leveren van producten om bed- en broekplassen tegen te gaan.

Artikel 2 ALGEMENE TOEPASSELIJKHEID
a. Deze Algemene voorwaarden zijn met uitdrukkelijke uitsluiting van voorwaarden van de Opdrachtgever of derden, van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van RG en op alle overeenkomsten die door Partijen worden gesloten en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en (rechts)handelingen.
b. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door RG zijn aanvaard en gelden slechts voor een overeenkomst waar de aanvaarding betrekking op heeft.
c. Door ondertekening van enige overeenkomst met RG, waarin naar deze Algemene voorwaarden wordt verwezen, verklaart de Opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen, deze te hebben aanvaard en afstand te doen van eventuele normaliter door de Opdrachtgever zelf gehanteerde Algemene voorwaarden.
d. Indien RG één of meer aan haar, op grond van deze Algemene voorwaarden toekomende rechten niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de Opdrachtgever hieraan geen enkel recht ontlenen voor de toekomst.
e. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven en zal RG een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling formuleren, waarbij zoveel mogelijk zal worden aangesloten op het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
f. RG is gerechtigd om deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. RG verplicht zich om tijdig voor de inwerkingtreding van de wijzigingen de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
g. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met RG voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.

Artikel 3 AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
a. Alle aanbiedingen van RG in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven of waar ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
b. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke die door RG worden verstrekt, zijn voor RG niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door RG wordt aangeboden.
c. RG is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde producten of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen en valutawisselkoersen.
d. Alle in offertes vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
e. De kostenadministratie van RG alsmede de daaruit te verstrekken uittreksels strekken tot volledig bewijs van de omvang van de ten behoeve van Klant/Afnemer uit hoofde van de opdracht verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Klant/Afnemer heeft de bevoegdheid om tegen die administratie en de daaruit vervaardigde uittreksels schriftelijk bewijs te leveren.
f. RG heeft het recht om na totstandkoming van de overeenkomst opgekomen verhogingen van de kostprijs waaronder begrepen op de levering of dienstverlening drukkende belastingen geheel of gedeeltelijk aan de klant in rekening te brengen en de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 4 OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen Partijen komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de overeenkomst door RG aan Opdrachtgever.
b. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
c. De overeenkomst wordt geacht, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of RG blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
d. Als Opdrachtgever het aanbod lang elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt RG onverwijld de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg.
e. Indien RG een afbeelding, monster of model verstrekt of toont, dan moet dit geacht worden slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak hieraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak hiermee zal overeenstemmen.
f. RG treft, indien de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen, passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
g. Consument (Klant/Afnemer, niet zijnde een onderneming) heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met RG binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden via het modelformulier voor herroeping dat op de website is geplaatst. De termijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, het product heeft ontvangen.  Voor wat betreft het herroepingsrecht voor consumenten geldt, dat hygiënische producten of producten met gezondheidsrisico alleen ongebruikt en ongeopend terug gestuurd kunnen worden. Indien de verzegeling is verbroken, is RG niet gehouden tot terugname van het product.
h. De onder g genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

i. Indien een consument het herroepingsrecht inroept, het product volgens de voorwaarden ongebruikt en ongeopend retour zend, mag RG wachten met terugbetalen tot RG het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden. De spoedverzendkosten worden niet vergoed. Bewaar het bewijs van verzending tot u de aankoopprijs heeft terugontvangen op uw rekening.
j. RG kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant/Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5 LEVERING EN TRANSPORT
a. De levering van producten geschiedt binnen Nederland franco leveringsadres van de afnemer, buiten Nederland F.O.B., met dien verstande dat RG zich het recht voorbehoudt bepaalde door haar gemaakte kosten in rekening te brengen, zoals administratie-, orderbehandeling- en vrachtkosten. De producten reizen voor risico van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
b. RG is te allen tijde vrij in de keuze van het transportmiddel. Indien de afnemer een andere wijze van transport wenst, komen de extra kosten voor zijn rekening.
c. Opgegeven leveringstijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient RG, met inachtneming van een redelijke termijn, schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
d. Indien aflevering of oplevering wordt aangeboden door RG maar niet kan worden uitgevoerd vanwege een oorzaak gelegen bij of in de risicosfeer van de Klant/Afnemer of door de Klant/Afnemer wordt geweigerd, gaat na de eerste aanbieding het risico van de desbetreffende zaken over naar de Klant/Afnemer en kan RG aanspraak maken op betaling. RG zal de goederen beschikbaar houden voor de Klant/Afnemer, op diens kosten. RG heeft het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden door de enkele schriftelijk verklaring, indien de Klant/Afnemer niet afneemt binnen een termijn van 10 dagen na daartoe bij aangetekende brief door RG te zijn aangemaand. RG heeft vervolgens recht op vergoeding van de opslagkosten en de overige schade die het gevolg is van het feit dat de ontbinding van de overeenkomst heeft plaats gevonden.
e. Levering vindt plaats door aflevering van zaken op de overeengekomen plaats. Na aflevering is het risico van de daarbij betrokken zaken voor de Klant/Afnemer.

Artikel 6 BETALING
a. Betaling dient zonder enigerlei schuldvergelijking te geschieden in door bijschrijving op één der op de factuur vermelde rekeningen.
b. De afnemer dient de factuurbedragen binnen de met RG overeengekomen betalingstermijn te voldoen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de afnemer aan RG een rente verschuldigd van 1 % per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand, gerekend over het (rest-)factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot en met de dag van volledige betaling.
c. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.
d. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.
e. RG houdt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de afnemer of uit hoofde van andere zakelijke redenen leveringen te weigeren. RG is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek van RG zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de afnemer. Daarnaast is RG gerechtigd ook voor toekomstige leveranties van de afnemer zekerheid te verlangen.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat eerst op afnemer over nadat deze aan al zijn verplichtingen jegens RG tot de betaling van de koopsom voor geleverde of nog te leveren producten, of verrichte of te verrichten diensten en ter zake verschuldigde rente, kosten en schadevergoedingen, voldaan heeft.
b. De afnemer is echter gerechtigd om over de producten te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Overigens is de afnemer niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Hij is verplicht RG onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot RG nog in eigendom behorende producten.
c. In aanvulling op het artikel 7.a. genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt afnemer zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van RG een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door RG in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van RG, uit welke hoofde dan ook.
d. In de gevallen als bedoeld in artikel 10 is RG reeds onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, om producten die haar eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. RG heeft het recht hetzij de producten onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de producten aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door de afnemer totaal verschuldigde.

Artikel 8 RECLAMES EN GARANTIE
a. De afnemer dient bij levering en inontvangstneming van de producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan schriftelijk melding dient te maken binnen twee werkdagen onder opgave van redenen.
b. Reclames overigens ter zake van de geleverde producten worden door RG slechts in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen nadat de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk ter kennis van RG zijn gebracht. Reclames ter zake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk ter kennis van RG te zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde producten en/of de verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.
c. De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.
d. De afnemer dient te allen tijde RG de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
e. RG behoudt zich het recht voor indien zij de gemaakte reclame gegrond acht, de producten te vervangen, dan wel voor de geretourneerde producten een creditnota af te geven voor ten hoogste de factuurwaarde.
f. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RG niet toegestaan en dienen te geschieden onder opgave van redenen.
g. Door RG geleverde producten waarover terecht en met inachtneming van het bepaalde in dit artikel is gereclameerd worden door haar uitsluitend teruggenomen indien en voor zover de producten zich in de verpakking in de staat bevinden, waarin zij werden afgeleverd.
h. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.
i. Op de plaswekker en ontvanger zit een garantie van 1 jaar. Op het ondergoed zit een garantie van drie maanden.
j. Er kan geen beroep op de garantie worden gedaan, indien het product in strijd met de gebruiksvoorschriften en/of voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID
a. RG is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van RG. Zij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet limitatief bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zijn, waardevermindering van producten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
b. De aansprakelijkheid voor directe schade van RG wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant/Afnemer RG onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van tekortkoming en RG ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RG in staat is adequaat te reageren.
c. Indien de Klant/Afnemer aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van RG die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is RG voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de factuur voor de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van RG is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van RG in voorkomend geval uitkeert, te verhogen met het bedrag van het eigen risico van RG.
d. RG is nimmer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van de door haar geleverde producten, indien blijkt dat Klant/Afnemer c.q. gebruiker:

  1. zich niet heeft gehouden aan de gebruiksvoorschriften.
  2. het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het is bedoeld.
    e. RG is daarnaast niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke werking van het product indien, naar de ten tijde van de op de markt brengen van het product geldende stand der wetenschap en techniek, het onmogelijk was het ontstaan van het gebrek te ontdekken.

Artikel 10 ONTBINDING EN OPSCHORTING
Alle vorderingen van RG zijn terstond en geheel opeisbaar indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien de afnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. RG heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 11 OVERMACHT
a. RG is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van die omstandigheid, die niet te verwijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Indien RG door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten en brand ofwel bij RG ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft RG het recht deze binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
c. Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van de wederpartij opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is drie maanden of langer duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Artikel 12 MERKEN EN HANDELSNAAM
a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, is RG eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar voor Klant/Afnemer ontwikkelde werken.
b. In geval van een derde stelt dat het gebruik van de werken in strijd is met de intellectuele eigendomsrecht van die derde, zal Klant/Afnemer RG hiervan onverwijld in kennis stellen.
c. RG heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant/Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.
d. De afnemer mag niet dan met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van RG gebruik maken van handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door RG worden gebezigd.
e. De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van RG ten aanzien van de gebruikmaking van de door RG gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen.

Artikel 13 GEHEIMHOUDING
Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij bekend zijn geworden en waarvan partijen redelijkerwijs kunnen weten dat het vertrouwelijke informatie betreft.

Artikel 14 HARDHEIDSCLAUSULE
Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

Artikel 15 OVERDRAAGBAARHEID
a. Het is Klant/Afnemer niet toegestaan zijn/haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met RG gesloten overeenkomst, over te dragen.
b. Overdracht van rechten en/of verplichting is alleen mogelijk nadat Klant/Afnemer, RG hiervan op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van RG heeft verkregen.

Artikel 16 VERVALTERMIJN
Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant/Afnemer uit welke hoofde ook jegens RG in verband met het verrichten van werkzaamheden door RG in ieder geval na één jaar na het moment waarop Klant/Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17 Privacy en persoonsgegevens
a. Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG.
b. Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of malwarebesmetting.
c. RG zal voor iedere verwerking vaststellen of zij in de rol van verwerker of verwerkingsverantwoordelijke opereert. RG verwerkt persoonsgegevens om aan de leveringen en huurovereenkomsten te kunnen voldoen.
d. Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bewust is geworden van een datalek, moet hij dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.
e. Indien blijkt dat bij RG sprake is van een datalek, dat door Opdrachtgever gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal RG Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat RG bekend is geworden met het datalek. RG probeert de Opdrachtgever direct alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.
f. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
g. Opdrachtgever is in overleg met RG gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de naleving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te controleren door middel van een onafhankelijke deskundige. Opdrachtgever draagt alle kosten in verband met deze controle.
h. RG kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze Derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover RG niet beschikt. Als het inschakelen van Derden tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaat verwerken dan zal RG met die Derden (schriftelijk) afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens. Met het aangaan van een overeenkomst met RG geeft Opdrachtgever toestemming voor het inschakelen van de Derden.
i. RG verwerkt de Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij RG hierover met Opdrachtgever andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt.
j. RG is niet aansprakelijk voor boetes of claims als Opdrachtgever de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet nakomt.

Artikel 18 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing, inclusief de wettelijke bepalingen inzake de Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Alle geschillen tussen RG en de afnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Oost-Brabant of, zulks ter keuze van RG, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.